Chráněné bydlení

 

 Poslání

 

Pobytová sociální služba chráněné bydlení je poskytována v pronajatých bytech v běžné zástavbě.

Služba zahrnuje individuální podporu uživatelům v jejich životě.

 

 

 Cílová skupina  

 Služba je poskytována dospělým osobám s mentálním postižením, případně v kombinaci s mírným postižením sluchu, zraku a řeči.

 

 

 Místo, čas a kapacita sociální služby

 Služba je poskytována v pronajatých bytech.

 Služba je poskytována každý den na základě sjednaného Plánu péče.

 Kapacita sociální služby  - 15 uživatel

 

 Zásady poskytování sociální služby

 

Důstojné zacházení a respektování osobnosti uživatele

Respektování volby rozhodnutí uživatele

Podpora v oblasti partnerských vztahů

Respekt k soukromí a osobnímu prostoru

Utváření vlastního denního programu, plánování budoucnosti

Začlenění do běžného života

Týmová práce a odbornost

 

 Cíle služby

 

Integrace do běžné společnosti. Uvědomování si toho, že žiju jako ostatní ve společnosti.

Podpora při činnostech spojených s běžným chodem bytu.

 Podpora při ochraně  vlastních práv a sebeobhajování.

 Zaměstnávání na volném trhu práce.

 Podpora ve využívání běžně dostupných služeb a zdrojů.

 

 Sociální služba poskytuje tyto základní činnosti

 (dle zákona 108/2006 Sb, o Sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

 a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

 b) poskytnutí ubytování,

 c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

 d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 f ) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 g) sociálně terapeutické činnosti

 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí