Chráněné bydlení

Informace o službě

Poslání

Pobytová sociální služba chráněné bydlení je poskytována v pronajatých bytech v běžné zástavbě.
Služba zahrnuje individuální podporu uživatelům v jejich životě.

Cílová skupina

Služba je poskytována dospělým osobám s mentálním postižením, případně v kombinaci s mírným postižením sluchu, zraku a řeči.

Provoz služby

CHB je pobytová služba, která je poskytována v pronajatých bytech na základě sjednaného Plánu péče. Kapacita sociální služby  - 15 uživatel.

Zásady služby

 • Důstojné zacházení a respektování osobnosti uživatele
 • Respektování volby rozhodnutí uživatele
 • Podpora v oblasti partnerských vztahů
 • Respekt k soukromí a osobnímu prostoru
 • Utváření vlastního denního programu, plánování budoucnosti
 • Začlenění do běžného života
 • Týmová práce a odbornost

Cíle služby

 • Integrace do běžné společnosti. Uvědomování si toho, že žiju jako ostatní ve společnosti
 • Podpora při činnostech spojených s běžným chodem bytu
 • Podpora při ochraně  vlastních práv a sebeobhajování
 •  Zaměstnávání na volném trhu práce
 • Podpora ve využívání běžně dostupných služeb a zdrojů

Informace pro žadatele

 Sociální služba poskytuje tyto základní činnosti

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Realizace sociální služby

Poděkování

top